>
Акт 16, Акт 15 и Акт 14

Ако сте решили да си купувате имот е изключително важно да знаете значенията на всички важни документи и дали сградата, която сте решили да закупувате ги притежава. Ето защо в тази статия ние ще ви запознаем най-подробно с всичко, което трябва да знаете за Акт 16, Акт 15 и Акт 14.

В зависимост от категорията на даденият обект, изискванията за издаването на актове са различни. В днешно време голяма част от жилищното строителство попада в четвърта и пета категория строежи.

Акт 16, Акт 15 и Акт 14 се издават с цел да се следят по-добре отделните етапи от строителството на дадената сграда. По този начин може да се прецени дали строителството и монтажните дейности отговарят изцяло на посочената нормативна уредба в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Какво представлява Акт 14?

Един от първите актове, които се издават на една сграда е именно Акт 14. На практика това е документът, с който се приема основната конструкция на дадена сграда. Или казано по-просто: Акт 14 се издава на сгради в етап на „груб строеж“. Акт 14 е важен документ, защото с него се реализира правото на строеж. Собствеността на самата сграда и отделните обекти в нея вече подлежат на така наречените разпоредителни сделки между инвеститора и отделните купувачи.

Акт 14 се съставя и подписва от възложителя, инвеститора, строителния надзор и проектанта на сградата. Заедно с този документ се издава и удостоверение от администрацията на дадената община.

Кога се издава Акт 15?

Следващият акт, който дадена сграда трябва да получи е Констативен акт или познат още като Акт 15. С него се документира, че сградата е напълно завършена. Издаването на Акт 15 установява състоянието на строежа и дали той е готов за въвеждане в експлоатация.

Веднага след като се завърши строежът, инвеститорът, проектантът, строителя и строителния надзор е необходимо да съставят констативен акт. С него те удостоверяват, че строежът на сградата е изпълнен, съгласно изискванията и одобрените предварителни проекти. Към този документ се включват и всички протоколи за успешно проведени тестове на различните машини и съоръжения в сградата.

С Акт 15 се установява готовността на строежа (целият или етапи от него) и се приготвя за предаване от строителя на възложителя (инвеститора). На практика без този документ, строежът няма как да бъде прехвърлен правомерно.

Кога се издава Акт 15?

Съдържание на Акт 15

За да се осъществи удостоверяването за годност и прехвърлянето, Акт 15 трябва да съдържа пълно описание на договорите за изпълнение на строежа, строителните книги ( „досието“ на строежа, в което се вписват всички протоколи, актове, дневници и декларации за вложени материали, строителни продукти и други), документация по изпълнението, както и всички съставени и издадени протоколи и актове по време на строителството до момента. Към всичко това се добавят и проведените тестове на съоръженията на сградата, измервания и други документи, които констатират че сградата е функционална и завършена спрямо изискванията. Необходимо е да се състави опис на незавършеното до момента по сградата, както и да се види дали пространството около строежа е в същия вид, както преди откриването му.

Акт 15 трябва да се състави от строителя, възложителя, предприемача, техниците по всички части на строежа и е насочен към строителния надзор, проектантите, отговорниците за енергийната ефективност на обекта, концесионера, отделните представители на концесионерите и представителите по експлоатацията на строежи с обществено и производствено предназначение. Без Акт 15 не може да се състави удостоверение за въвеждане в експлоатация или познато още като Акт 16.

Какво е Акт 16?

Акт 16, наричан също и Разрешение за ползване, е един от най-съществените документи в строителството. За първите крачки в областта на строителството е важно да разберете разликата между него и другите актове, свързани с този процес.

Издаване на Акт 16

Ако строежът попада в първата до третата категория, Разрешението за ползване се издава от държавна комисия. Тя цели да гарантира безопасността и пригодността за употреба на сградата. В случай на сгради от четвъртата и петата категория, като жилищни сгради или вили, издава се “Удостоверение за въвеждане в експлоатация” от главния архитект на общината.

Функция на Акт 16

Главната цел на Акт 16 е да удостовери дали сградата е пригодна за живеене. При издаването му се проверяват няколко ключови аспекта. Първо, се удостоверява законността на собствеността върху сградата. След това се проверява съответствието между изграждането и одобрения проект. Всички тези моменти са от особено значение за Галерия Билд, която се стреми да осигури високо качество и сигурност на всички свои обекти.

Необходими документи за Акт 16

След като строителството е завършило, а сградата е готова за употреба, е време да представите необходимите документи в общината. Всички изисквани документи са от съществено значение за процеса на получаване на Акт 16.

Подробности за Изискваните Документи

Галерия Билд ви препоръчва да подготвите следните документи:

  • Право на строеж или документи за собственост, представени чрез нотариален акт;
  • Разрешение за строеж;
  • Всички задължителни протоколи и актове, които засягат строителствата от четвърта и пета категория;
  • Окончателен доклад, издаден от лицето, което осъществява строителния надзор;
  • Документ за предадена екзекутивна документация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
  • Всички договори за присъединяване към техническата инфраструктура на експлоатационните дружества, като ВиК, електрозахранване, топлофикация, газоснабдяване и други. 

Вижте образец за Акт 16 за допълнителна информация

Издаване на Акт 16

Колко време отнема за издаване на Акт 16?

Бъдете търпеливи, защото времето за издаване на Акт 16 може да варира значително в зависимост от общината и наличието на необходимите документи. Въпреки това, се очаква процесът да отнеме от седмица до 3 до 5 месеца.

Какво следва след Акт 16?

След като получите Акт 16 за новопостроената сграда, вече можете да се преместите в жилището си и да го използвате напълно законно. Но какво следва след това?

Обявяване на Имота

Ако все още не сте декларирали жилището си след издаването на Акт 15, вече след като имате издаден Акт 16, разполагате със срок от 2 месеца да обявите имота в местната община. Това е задължителен процес, регулиран от Закона за местните данъци и такси. Неизпълнението на тази стъпка в посочения срок може да доведе до сериозни санкции. Това е последната стъпка, която трябва да предприемете преди да се насладите спокойно на дългоочакваното ново жилище.

Кога не може да бъде издаден Акт 16?

Издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация може да бъде спряно или отказано в случаи на несъответствие между крайното строителство и одобрения проект, липса на някой от необходимите актове като Акт 15 или проблеми със собствеността.

В случай на липса на издаден Акт 16, може да се изправите пред сериозни рискове при закупуването на имот.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg