>
Акт 16 Разрешение за ползване

Галерия Билд осигурява внимателно управление на процеса по въвеждане в експлоатация на новопостроени обекти. Важна част от този процес е издаването на Акт 16, известен и като Разрешение за ползване.

Издаване на Разрешение за ползване

След завършването на строежа и издаването на Констативния акт (Акт 15), което отбелязва края на строителния процес, е необходимо да се издаде следващият важен документ – Акт 16. Според Закона за устройството на територията в България, процедурата за въвеждане на обект в експлоатация зависи от категорията, в която попада сградата.

Категории на строежите

В България всички строежи се разделят в различни категории в зависимост от техните характеристики и сложност. За строежите от първа до трета категория се издава Разрешение за ползване, което се предоставя от съответната дирекция за национален строителен контрол.

Издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация

За обектите от четвърта и пета категория, където влиза и изграждането, е необходимо да се извърши предварителна оценка от органите на общинската администрация. Те се уверяват, че строежът е завършен и е готов за експлоатация. В този случай не се издава Разрешение за ползване, а се предоставя Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт образец 16).

Обекти без Разрешение за ползване

Строежите в шестата категория не изискват Разрешение за ползване. Това обикновено са обекти, които се изграждат в границите на вече поземлени имоти и не подлежат на специално одобрение.

Подготовка преди издаването на Разрешение за ползване

След завършването на строежа е необходимо да се състави екзекутивна документация, която да удостовери съответствието на обекта с одобрените проекти. Всяко несъответствие се записва в документа, който трябва да бъде заверен от всички участници в процеса.

Завършване на процеса

Процесът приключва с издаването на Акт 16, което означава официалното въвеждане на обекта в експлоатация. Галерия Билд гарантира професионализъм и внимание към всеки етап от процеса на изграждане и управление на имотите.

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg